• Handgemaakt in België
  • Op maat gemaakt
  • Betaalbaar design
  • Gratis aan huis geleverd in BE
Filters
Zoek

Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden 2018 Unit 14, Satenrozen 14/6A, 2550 Kontich, www.unit14.be

1. Aanvaarding van onze voorwaarden.
Onze klanten worden geacht om onze algemene en specifieke voorwaarden van verkoop en levering te aanvaarden, zelfs indien deze in tegenstrijd zijn met hun aankoopvoorwaarden. Deze laatste binden ons enkel en alleen indien ze uitdrukkelijk schriftelijk door ons aanvaard werden. Bij het aanvaarden van de algemene verkoopsvoorwaarden, verklaart u zich ook akkoord met de algemene voorwaarden en ons privacy beleid.

2. Prijs
Behalve in geval van bijzondere contractuele bepalingen hebben onze prijzen een zuiver indicatief karakter, en binden ze ons in geen enkel geval. Onze prijzen zijn zonder voorafgaande kennisgeving wijzig baar.

3. Leveringstermijn
De leveringstermijnen zijn louter informatief en mogen in geen enkel geval beschouwd worden als een garantie van levering op de vastgestelde datum.

4. Aanvaarding
Onze goederen worden altijd beschouwd als in ons atelier verkocht, ontvangen en aanvaard. Ze worden op risico van de ontvanger vervoerd, zelfs in het geval van een “franco” verkoop of levering. Elk eventueel probleem moet met de vervoerder besproken worden. Indien de goederen leverbaar zijn, en de goederen worden niet afgehaald door de klant of blijven op vraag van de klant bij de firma opgeslagen, dan wordt de bestelling gefactureerd op datum dat deze leverbaar was en is de betaling (opeisbaar) vanaf de vervaldag van de factuur (10 dagen na factuurdatum). De kosten van de opslag van de goederen zal tevens aangerekend worden.

5. Klachten
Elke klacht betreffende de geleverde goederen moet ons binnen de zeven dagen na ontvangst per aangetekend schrijven toegestuurd worden. Dit schrijven moet het factuurnummer of, bij gebrek hieraan, de verzendnota bevatten. Eens deze termijn overschreden is zal de klacht niet meer in overweging genomen worden. Geen enkele terugkeer van goederen zal aanvaard worden, behalve bij voorafgaand schriftelijk akkoord van onze kant en enkel indien deze goederen ons in goede staat en in hun originele verpakking teruggestuurd worden. Elke klacht betreffende onze facturen moet ons binnen de 10 dagen na de ontvangst ervan per aangetekend schrijven meegedeeld worden. Zo niet zullen we de betreffende facturen als zonder voorbehoud aanvaard beschouwd worden. Een klacht kan in geen enkel geval een uitstel of opschorting van betaling rechtvaardigen.

6 Garantie
Hout en natuursteen zijn natuurlijke producten, derhalve kunnen wij niet verantwoordelijk gehouden worden voor scheurtjes, barstjes, krom trekken van het materiaal of natuurlijke foutjes in het materiaal. De meubelen zijn gevoelig voor vocht, vet, alcohol en zuren, alsook voor hoge en lage temperaturen. Het meubel moet geplaatst worden in een omgeving met een normale kamertemperatuur en met een normale ventilatie. Bij de verplaatsing van meubelen dient men deze steeds op te tillen en niet te verschuiven, constructies ontworpen/getekend door architecten of ontwerpers of de klant blijven deze personen verantwoordelijk voor hun creatie.

7. Gebrek aan betaling
Het gebrek van betaling van een factuur op haar betalingstermijn, elke aanvraag tot akkoord, van opschorting van betaling, zelfs niet officieel of elk ander feit dat de solvabiliteit van de koper kan impliceren zal het verlies van de termijn die voor de betaling toegekend werd tot gevolg hebben. De betaling zal in dat geval onmiddellijk vorderbaar worden en zal ons het recht verlenen om alle lopende orders zonder andere formaliteiten dan een kennisgeving per aangetekend schrijven op te zeggen. Zonder dat dit de klant aanleiding kan geven tot het eisen van schadevergoeding.

8. Betalingsvoorwaarden
Bij ophaling of thuislevering dient de factuur betaald te worden voor de overhandiging van het goed. Dit kan contant of met een bankcontant toestel dat door ons voorzien wordt. Indien u een factuur van ons ontvangt is deze betaalbaar binnen de 10 werkdagen zonder korting, behalve bij bepaling door middel van een uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst. In geval van een betalingsachterstand zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling, enkel door het feit van de betalingsachterstand, een interest berekend op basis van 12% per jaar, evenals een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 20% van het factuurbedrag verschuldigd zijn, zonder echter dat deze schadevergoeding minder dan €125 kan bedragen. Deze clausule benadeelt de directe invorderbaarheid van de schuld niet. In geval van ontbinding en/of afstand van het contract ten laste van de klant zal deze ons forfaitaire intresten verschuldigd zijn gelijk aan 12% van de totale verkoopprijs. Wij zouden een hogere schadevergoeding kunnen vragen indien de schade groter is dan 50%. De goederen blijven eigendom van Unit 14 tot deze voor volledig betaald zijn.

9.Voorschot.

Bij elke bestelling is er een voorschot van minstens 50% verschuldigd voor dat de bestelling in productie gaat, bij het annuleren van de bestelling dient deze 50% als schadevergoeding.

10. Exclusiviteit
Er zal onder geen enkel beding exclusiviteit gegeven worden aan handelaars/verdelers en agenten tenzij hier een geldig contract voor is opgemaakt.

11. Auteursrecht
Zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is het strikt verboden de ontwerpen, afbeeldingen, tekst, logo's, code en of andere inhoud te kopiëren. Ook na aankoop van een product mag het ontwerp(en), afbeeldingen, logo's tekst, code en of andere inhoud niet worden gekopieerd, gereproduceerd of op enige andere wijze worden herverdeeld.

12. Exclusieve
toewijzing van bevoegdheid Elk geschil betreffende dit contract zal uitsluitend geregeld worden volgens het recht dat in België van toepassing is. In geval van betwisting, wat hier ook de oorzaak van is, zal enkel de rechtspraak van de rechtbanken van het Antwerpse gerechtelijke arrondissement erkend en aanvaard worden.

Online